Stavba nové hasičské zbrojnice

Poslední aktualizace: 24.2.2020

Výchozí situace

V obci Lazinov funguje už desítky let Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Lazinov. Je to jedna z mála možností v obci (hlavně pro mladé lidi), jak zajímavě a zároveň užitečně trávit volný čas.
Pro hasební zásahy měl SDH Lazinov dlouhou dobu k dispozici pouze malou stříkačku na podvozku, kterou bylo nutné zavěsit za jiné vozidlo. Tato stříkačka, část její hasičské výzbroje a obecní technika pro údržbu zeleně jsou umístěny ve třech nízkých panelových garážích. Tyto garáže nejsou vytápěny a není v nich tedy možné např. ponechávat na vlhko choulostivou či dražší výzbroj a výstroj nebo provádět náročnější údržbu.
V roce 2009 se díky úsilí hasičů a za přispění sponzorů podařilo získat výkonnou automobilovou hasičskou cisternu na podvozku Tatra 138. Tím se podstatně rozšířil akční rádius naší jednotky SDH a její účinnost při případném zásahu – SDH Lazinov může nyní účinně vypomáhat i při zásazích v okolních obcích. Nově pořízená cisterna se však do původních garáží nevejde a musí být zatím umístěná venku nebo pod provizorními přístřešky. To znemožňuje mít cisternu v období, kdy je nebo hrozí mráz, naplněnou vodou a připravenou k zásahu. Akceschopnost vozidla je tedy omezena pouze na dobu, kdy nehrozí mrazy. Jak cisterna, tak i na ní umístěná hasičská výzbroj také při venkovním parkování rychleji stárnou (zvláště koroze ve vypuštěné cisterně postupuje velmi rychle).
Chybí také zázemí pro hasiče, kde lze provádět náročnější údržbu cisterny a výzbroje a ukládat výstroj tak, aby netrpěla vlhkem a mrazem. Další kulturní a spolkovou činnosti (školení, schůze, akce pro mládež, ...) musejí hasiči provádět buď venku nebo k tomu využívat zasedací místnost obecního úřadu.


Stavba nové hasičské zbrojnice

Nová hasičská zbrojnice

Proto se obec rozhodla vybudovat novou hasičskou zbrojnici se zázemím pro: - uložení a údržbu hasičské techniky, výzbroje a výstroje
- školení a spolkovou činnost SDH
- osvětové, společenské a kulturní akce pořádané SDH nebo obcí ,
- uložení obecní techniky pro údržbu zeleně.

Lokalita pro stavbu se nachází v severozápadní části obce Lazinov a je územním plánem určena pro výstavbu občanské vybavenosti. Pozemek (p.č. 186/1) pro výstavbu je svažitý, je napojen na stávající obslužnou komunikaci, která je asfaltová. Stavba požární zbrojnice je navržena na hranici terénního tarasu tak, aby byla 1. np. (garáží) z větší části zapuštěná do svahu. Tím se nenásilně začlení do okolního prostoru. Okolní zemina také zafunguje jako přídavná tepelná izolace a sníží se tím tepelné ztráty objektu.

Územní rozhodnutí z 19.8.2009 - rozhodnutí
Krajský úřad zamítl 6.1.2010 odvolání - rozhodnutí
Stavební povolení ze 17.3.2010 - rozhodnutí
Dotace - obec získala dotaci 1370 tis. Kč přes MAS Partnertví venkova z Programu rozvoje venkova ČR na stavbu nové hasičské zbrojnice.
Výběrové řízení na dadavatele stavby proběhlo v únoru 2012, byla vybrána firma HOLAS CZ s cenou 1.888.342 Kč (vč. DPH).
Zahájení stavby proběhlo 2.4.2012.
Stavba byla zkolaudována 21.12.2012.