Rozvoj obce - Územní plán

Poslední aktualizace: 2.5.2017

Územní plán - právní stav po změně č. 1 - platný od 1.1.2017:


Textová část ÚP

Výkresová část:

01 - Základní členění území
02 - Hlavní výkres
03 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
04 - Dopravní stavby
05 - Vodovod a kanalizace
06 - Technická infrastruktura, zásobování plynem, el.energií, spoje
07 - Koordinační výkres
10 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Historie pořízení ÚP