Změna č. 2 územního plánu obce Lazinov

Podklady pro změnu č. 2 územního plánu

Zpráva o uplatňování Územní plánu Lazinov - schválená zastupitelstvem 29.5.2019
a veřejné projednávání návrhu změny ÚP dne 8.11.2019

Zastupitelstvo obce 27.12.2019 vydalo opatření obecné povahy - změnu č. 2 ÚP.
 

Změna č. 2 územního plánu - platná a účinná od 12.1.2020

Textová část:
I.A - Textová část změny - výrok
II.A - Textová část - odůvodnění změny
Grafická část:
I.1 - Základní členění území
I.2 - Hlavní výkres
I.3 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
I.4 - Dopravní infrastruktura
I.5 - Zásobování vodou, odkanalizování
I.6 - Zásobování plynem, elektrickou energií, spoje
II.1 - Koordinační výkres
II.1b - Koordinační výkres - výřez
II.1 - Širší vztahy
II.1 - Předpokládané zábory půdního fondu