Rozvoj obce - Třídění odpadů

Poslední aktualizace: 4.1.2024

Jarní sběry nebezpečného a velkoobjemového odpadu - pravidla.

Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získala naše obec nádoby na tříděné odpady.
Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU - Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí    Státní fond životního prostředí ČR

Proběhla beseda k novému systému svozu odpadů (2.9.2021 v sokolovně Křetín).
Další informace o svozu odpadů najdete ve Zpravodaji Technických služeb Malá Haná.

Jak správně třídit odpady:
     Jak správně třídit odpad

Kalendář svozu odpadů pro rok:

2024
Kalendář svozu - 2024

Sběrné místo - garáž "Na točně" na parcele p.č. st.78:
   - otevřeno od 20.4.2022 každou sobotu 10:00 - 10:30
   - možno zde odevzdat: vyřazená elektrozařízení, baterie, akumulátory, pneumatiky, tuky a rostlinné oleje.

Sběrné místo - oplocená plocha "U bývalého smeťáku" na parcele p.č. 829:
   - otevřeno od 20.4.2022 každou sobotu 10:30 - 11:00
   - možno zde odevzdat:
         - objemný odpad (do velkoobjemového kontejneru)
         - stavební a demoliční odpad (do velkoobjemového kontejneru)
         - železný odpad (do velkoobjemového kontejneru)
         - větve ze stromů určené ke štěpkování (do oddělené části oplocení)

V případě potřeby mimo otvírací dobu domluva na čísle 773 022 219 nebo na emailu obce.

Od 1.května 2022 byl ukončen příjem odpadů od občanů a majitelů nemovitostí z Lazinova ve sběrném dvoře v Letovicích!

Dále je v zátoce umístěn modrý kontejner na odložené oblečení, obuv, přikrývky a hračky - jen čisté, suché, v plastovém pytli. Co se s věcmi dále děje, se dočtete na stránkách Oblastní charity Blansko.

Odpady - přehled příjmů a výdajů - 2004 až 2017