Rozvoj obce - Třídění odpadů - zamyšlení 

Odpady a jejich likvidace u nás v Lazinově

     Rád bych se s Vámi na tomto místě podělil o několik postřehů, týkajících se hospodaření s odpady v naší obci. Otázka odpadů totiž není jen ekologická a estetická. Dnes je to již čím dál citelněji otázka peněz. Proto si myslím, že by naši občané měli být seznámeni také s finančními důsledky odpadového hospodaření.

     V dnešní době tvoří částka na likvidaci odpadů v rozpočtu naší obce asi 80 000,- Kč za rok, z toho 70 000,- za netříděný odpad. Průměrně na občana Lazinova připadá cca 535,-Kč. Z toho 350,- Kč zaplatí každý občan ve formě poplatku za popelnici, zbytek jde na vrub rozpočtu obce Lazinov. Jistě asi tušíte, že tato částka se v budoucnosti těžko bude snižovat. Proč tomu tak je?

     Většina produkovaného odpadu z domácností skončí v popelnici - to jest v netříděném komunálním odpadu. Ten se odváží nákladními vozy na úložiště u obce Březinka. Obci je tento svoz vyfakturován hned dvakrát - poprvé za naložení na auto a dopravu na Březinku, podruhé za vlastní uložení. V obou případech hraje roli množství v tunách (za rok to v obci Lazinov dá dohromady asi 50 tun odpadu). Uvědomme si, že v případě tohoto netříděného odpadu sice zaplatíme asi 70 000,- Kč za rok za tzv. likvidaci, ale tento odpad zůstává pro naše potomky jako nechtěné dědictví. Na takto "použitých" pozemcích těžko kdy něco lidé postaví, samozřejmá je i dlouhodobá hrozba pro spodní vodu a podobně.

     Naprosto odlišný osud má odpad, který je tříděný, jako například starý papír, PET láhve, železo nebo sklo. Tento odpad je většinou dobře zpracovatelný, a tudíž nezůstává ležet v přírodě. Z pohledu našich financí je tento způsob také úsporný. Nejlepší situace je u starého železa, pro které si firma sama přijede a ještě Vám za něj zaplatí částku od 1,- do 5,- Kč/kg podle kvality. U barevných kovů jsou výkupní ceny ještě mnohem vyšší, např. u mosazi je to 50,- až 100,- Kč za kg. Další vítanou druhotnou surovinou jsou PET láhve. Ty firma také zdarma odváží, ale již nám za ně nic neplatí.  A nakonec sklo. Tento odpad je odvážený za úhradu, to jest vyprázdnění jednoho kontejneru na sklo přijde obec na částku mezi 70,- až 200,- Kč podle toho, která firma službu provede. U skla je navíc obrovským problémem časté přimíchání komunálního odpadu do kontejneru na sklo (odhození igelitové tašky s běžným odpadem do kontejneru). O takto znehodnocený skleněný odpad nemají již zpracovatelé skla zájem.

     Z těchto informací vyplývá, že každou PET láhví, každým kouskem železa, či jiného kovu, který skončí jako tříděný odpad, pomáháme přírodě a navíc šetříme naše peníze. U skla bohužel "jen" pomáháme přírodě. Je to málo?

10. 4. 2007 Jan Stránský

Poznámka k článku: Poplatky za odvoz odpadů platí nejen občané Lazinova, ale i chalupáři.  (17.4.2007)