Rozvoj obce - Třídění odpadů

Poslední aktualizace: 27.9.2021

Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získala naše obec nádoby na tříděné odpady.
Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU - Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí    Státní fond životního prostředí ČR

Proběhla beseda k novému systému svozu odpadů (2.9.2021 v sokolovně Křetín).
Další informace o svozu odpadů najdete ve Zpravodaji Technických služeb Malá Haná.

Jak správně třídit odpady:
Jak správně třídit odpad

Kalendář svozu odpadů pro rok 2021:
Kalendář svozu pro rok 2021


V zátoce je umístěn modrý kontejner na odložené oblečení, obuv, přikrývky a hračky - jen čisté, suché, v plastovém pytli. Co se s věcmi dále děje, se dočtete na stránkách Oblastní charity Blansko.

 

Odpady - přehled příjmů a výdajů - 2004 až 2017

Úklid břehu přehrady Křetínky - fotky z akce:   2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019