Rozvoj obce - Čištění odpadních vod

Poslední aktualizace: 13.12.2017

Obec Lazinov hodlá prosadit následující rozumné a schůdné řešení likvidace odpadních vod v obci:


Postup a detaily byly popsány v této "kuchařce" (byla schválena zastupitelstvem obce 18.3.2011 a upravena 13.9.2013, 10.3.2016 a 23.6.2017):
Vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace - "Kuchařka"
Zde je také stanoveno, že obec bude hradit rozbory u hromadného sběru vzorků organizovaného obcí 1x ročně.

Dále obec připravila "Kanalizační řád obce Lazinov" (byl schválen zastupitelstvem obce 18.3.2011 a 17.12.2015):
Kanalizační řád obce Lazinov

a doporučený postup pro doplnění septiku biologickým filtrem (příp. nahrazení domovní ČOV-kou)
Doplnění septiku biologickým filtrem - doporučený postup (verze 2 ze 13.3.2015)

Další postup při kontrolách dodržování kanalizačního řádu a možné postihy za jeho neplnění najdete v následujícím dokumentu:
Informace vlastníkům nemovitostí - čištění odpadních vod (z 15.2.2016)

Pro provozování domácích ČOV a septiků jsme sepsali jednoduché zásady:
Zásady provozu DČOV a septiků (ze 13.12.2017)

Hromadný sběr vzorků odpadních vod a předání odborné firmě k rozboru proběhl v těchto termínech:
20.9.2011, 15.7.2012, 19.8.2013, 17.8.2014, 29.9.2015, 5.9.2016, 11.9.2017