Rozšíření hlavní místní komunikace (2007)

Poslední aktualizace: 2.2.2011

Bylo provedeno:

Náklady projektu byly 1,4 mil. Kč, z toho 158 tis. bylo pokryto dotací z JmK – z Programu rozvoje venkova.

 

Komentář Jana Stránského k tehdy probíhajícím pracem na rozšíření hlavní místní komunikace - 27.11.2007


Obec Lazinov v minulých měsících pokročila v započatém díle a toto jsou hlavní body, které se udály:

    Pro rozšíření komunikace v zatáčkách kolem Tihonů byl schválen projekt, obec dostala stavební povolení, byla vybrána na základě veřejného výběrového řízení firma Výstavba IS.s.r.o. Křetín. Stavební práce jsou nyní v plném proudu. V této fázi výstavby se počítá s vybagrováním - tj. rozšířením komunikací, dále pak s výstavbou opěrných zdí a posunem plotu u Tihonových. Finální asfaltové povrchy v této zakázce zatím řešeny nejsou. I tak tato fáze výstavby bude stát cca 1,4 mil. korun, z čehož bude pokryto cca 160 tis. korun ze státních dotací..

    Mezitím se reálně obci otevírá cesta k dotacím z EU a to v poměrně slušné výši cca 5 mil. korun, která by měla být využita právě na dokončení povrchů tohoto úseku a rekonstrukci několika dalších přilehlých komunikací. Bohužel sled událostí zapříčinil, že kompletní studie řešení veřejných ploch v obci, zadaná architektu Stehlíkovi, nebyla dosud veřejnosti představena. Důvody jsou ryze zdravotní, splnění původního termínu dokončení studie a veřejné prezentace na jaře 2007 bylo znemožněno vážným onemocněním autora projektu. Zastupitelstvo tehdy požádalo pana Stehlíka, aby vypracoval, jak to jen bude možné, studii alespoň té části Lazinova, ve které se mělo již letos začít s rozšiřováním. Tak se také stalo a pan Stehlík svoje vize představil jak zastupitelům, tak následně celé obci na veřejné schůzi. Ti, kdo se této prezentace zúčastnili, musejí přiznat, že oslovení pana architekta Stehlíka v této věci byla ta nejlepší věc, kterou jsme mohli udělat. Jeho práce je skvělá a Lazinov může být hrdý na to, že tento člověk žije mezi námi.

    Ještě k dotacím EU. Dotace, o které se nyní bavíme, má pro obec obrovskou výhodu, neboť se z ní dá pokrýt až 90% celkového rozpočtu projektu! To znamená, že z 5 milionů korun zaplatí obec jen 0,5 milionu a zbytek zaplatí fond EU. Podmínkou pro získání dotace je stavební projekt a stavební povolení, které nabylo právní moci. Dotace jsou přidělovány na základě určitého bodového hodnocení každé žádosti. Šance se zvyšují také tím, že žadatel podá svoji žádost co možná nejdřív po otevření možnosti pro podávání žádostí. Z těchto důvodů zastupitelstvo muselo v uplynulých jen několika málo týdnech získat všechny řečené dokumenty, aby v minulém týdnu naše obec jako asi 36. v pořadí v jihomoravském kraji podala svou žádost. Podle slov pana starosty je bodové ohodnocení naší žádosti vysoké a tudíž je i vysoká šance na její kladné vyřízení.

    Vraťme se ale na začátek. Dostáváme se do situace, že máme již projekt, ale studie pro celou obec od pana Stehlíka nebyla ještě představena. V současné době je již dokončena a zastupitelstvo plánovalo prezentaci na 4. veřejném zasedání 14.12.2007. Podle posledních informací je však i toto datum ohroženo, neboť zdravotní stav pana architekta se zhoršil. Zastupitelstvo tedy řeší časový problém, kdy dotační titul byl pro obce otevřen dříve, než se předpokládalo, zatímco studie, která řeší estetiku obce jako celku, není doposud představena. Proto zastupitelstvo stanovilo jako nejzazší termín představení studie na 15.1.2008. Pak bude asi měsíc na to, aby se občané k jednotlivým řešením vyjádřili. Pak se sejde zastupitelstvo s panem architektem znovu a všechny připomínky občanů budou projednány. Vše se musí stihnout do té doby, než se začne další etapa realizovat (tady je myšlena etapa, na kterou obec žádá dotaci EU).

    Zastupitelstvo obce se dohodlo na tom, že v daných úsecích se při jejich rekonstrukci bude vždy prověřovat stav kanalizace, případně jiných sítí a při zjištění závad se budou tato vedení vyměňovat. Systém smíšené kanalizace zůstane zachován, jedná se o možnostech příspěvků obce na domácí čističky odpadních vod, orgány životního prostředí nejsou proti záměru vybudování dočisťovacího jezírka na začátku zátoky v kombinaci s oddělovačem dešťové vody před vtokem do tohoto jezírka (jednoduchý systém, který při zvýšeném průtoku za deště odvede vodu přímo do přehrady). Kanalizace vyústěná do přehrady na západ od zátoky má být ze dvou větví svedena do jednoho místa a tam má být usazena menší čistírna odpadních vod. Celý tento plán bude stát asi 4 miliony korun, což v porovnání se 17 miliony na kompletní novou kanalizaci a velkou ČOV je pro náš rozpočet jediná reálná varianta. Navíc při budování nové kanalizace by již obec nestihla využít dotace na povrchy komunikací do roku 2011. Výsledkem by tedy byly komunikace v horším stavu, než jsou nyní, a to navíc bez reálné šance jejich rekonstrukce. Při projednání na úřadech dostal tento plán od orgánů ze životního prostředí zelenou.

   Závěr: Mít slušné cesty a cestičky v obci by se mohlo zdát jako samozřejmost do té doby, než začnete počítat skutečné náklady, tj. než si necháte od konkrétní stavební firmy udělat kalkulaci. Naše obec se současným rozpočtem by bez dotací nebyla schopna komunikace zrekonstruovat. Pokud nám Evropská unie nabízí možnost čerpat dotace na tento účel, je to podaná ruka, která nebude podaná donekonečna. Reálně se počítá s tím, že přibližně v roce 2011 by celý tento dotační ráj měl pro naši zemi skončit a na řadu přijdou jiné "mladší" země EU na východ od nás. Z toho vyplývá, že co uděláme do roku 2011 je dobré, potom už bude možné čerpat pouze ze státních fondů, kde jsou peníze menší a spoluúčast obce vyšší.Do roku 2011 nás tedy čeká hodně práce, ale mělo by to stát za to.

 

20.7.2007

Zastupitelstvo obce Lazinov se, s využitím podkladů od Ing. Arch. Milana Stehlíka, shodlo na následujících upřesněních Prováděcího projektu na rozšíření místní komunikace z listopadu 2006, který vypracoval Ing. Jaroslav Chloupek:

Polohopis a výškopis vozovky (podélná osa a příčné řezy vozovkou) se nemění.
Upřesnění se týkají pouze:

  1. Řešení točny autobusů (dopravní značení, stavební úpravy) zatím odkládáme.
    Vlastní stavební úpravy budou tedy u točny začínat:

  1. Okraj vozovky bude řešen obrubníkem naležato a jedním pásem zatravňovacích dlaždic a trávnatým pásem, s těmito výjimkami:

  1. Chodník, projektovaný po pravé straně podél zahrady Tihonových, nebude.
    Místo něj bude zelený pás (obrubník naležato a pás zatravňovacích dlaždic).

  1. Opěrné zdi nutné pro zpevnění svahu po pravé straně vozovky budou řešeny:

A. Nízkou opěrnou zídkou z kamenů, která bude probíhat vedle pravého okraje vozovky (za obrubníkem naležato a zatravňovací dlaždicí) počínaje sloupem NN v zahradě Tihonových (v zatáčce u Všianských) až dolů ke křižovatce u Holků – se třemi přerušeními (u brány u Tihonových, u zrcadla, u „zkratky“). Výška zídky bude cca 50 cm, aby bylo možné se na ni případně i posadit, pouze v krátkém úseku pod zatáčkou u Všianských v zahradě Tihonových se bude zídka zvyšovat na max. 110 cm (a pak zase postupně snižovat na 50 cm).
Zídka bude v půdorysném pohledu zvlněná, nikoli lomená.

B. Vysokou opěrnou zdí ze železobetonu (výška cca 2 – 2,5m) s úchyty na popínavé rostliny, která bude v úseku pod zahradou Říhových zpevňovat svah a bude umístěna až za průběžnou nízkou kamennou zídkou. Tuto opěrnou zeď pak necháme porůst zespodu, příp. i shora rostlinami.

C. Přídavnou nízkou opěrnou zídkou z kamenů umístěnou za průběžnou nízkou kamennou zídkou v místech, kde tato první zídka nebude stačit na zpevnění terénu.

  1. Zkratka od Holků a Tihonů nahoru na hlavní silnici bude řešena takto:

  1. Stezka kolem plotu zahrady Křenových, po které vede červená značka, nebude zpevňována.

Jak budou tato upřesnění projektu použita:

Tento dokument s upřesněními projektu bude společně s Prováděcím projektem na rozšíření komunikace (z listopadu 2006) a výkazem výměr (již respektujícím upřesnění projektu) sloužit jako zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele a jako dokumentace pro realizaci stavby.