Historie pořízení územního plánu


Předchozí územní plán (ÚP):

Stručný průběh pořízení nového územního plánu

Územní plán - platný od 3.9.2014:


Textová část ÚP
Odůvodnění ÚP

Výkresová část:

01 - Základní členění území
02 - Hlavní výkres
03 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
04 - Dopravní stavby
05 - Vodovod a kanalizace
06 - Technická infrastruktura, zásobování plynem, el.energií, spoje
07 - Koordinační výkres
08 - Koordinační výkres - výřez zastavěného a navazujícího území
09 - Širší vztahy
10 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Zrušení plochy TO/Z29 krajským soudem - rozsudek z 9.7.2015
    Důvodem není to, že by na této ploše nemohl sběrný dvůr být,
    ale soudu připadlo jako nedostatečné zdůvodnění Krajského úřadu v jeho stanovisku k ÚP, proč není potřeba u tohoto sběrného dvora posouzení vlivu na životní prostředí.
Zastupitelstvo obce 16.12.2016 oznámilo vydání opatření obecné povahy - změnu ÚP pro dotyčnou plochu:

Změna č. 1 územního plánu - platná od 1.1.2017:

- I. Textová část návrhu Změny č.1 ÚP Lazinov
- II. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lazinov
- I.1 Hlavní výkres
- I.2 Hlavní výkres
- II.1 Koordinační výkres
- II.1 Koordinační výkres (2.část)
- II.1 Koordinační výkres - legenda
- I.1 Výkres základního členění území
- I.2 Výkres základního členění území